12/11/2561 เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องดังกล่าวได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2561

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือก ตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

pdf icon