คณะกรรมการสรรหา

1. นายบุณยสิทธิ์          โชควัฒนา          ประธาน
2. นายมนู    ลีลานุวัฒน์    กรรมการ
3. นายสุชัย      ณรงคนานุกูล     กรรมการ

นักลงทุนสัมพันธ์