คณะกรรมการตรวจสอบ

1. นายผดุง       เตชะศรินทร์        ประธาน
2. ดร.อุทิศ ธรรมวาทิน กรรมการ
3. รศ. กฤษดา  วิศวธีรานนท์ กรรมการ
4. รศ. ดร. ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น กรรมการ

นักลงทุนสัมพันธ์