Form 56-1

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม2563


ส่วนที่1การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

3. ปัจจัยความเสี่ยง

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ส่วนที่2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

8. โครงสร้างการจัดการ

9. การกำกับดูแลกิจการ

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

12. รายการระหว่างกัน

ส่วนที่3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

หนังสือรับรองของบริษัท


เอกสารแนบ

เอกสารแนบ1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

เอกสารแนบ3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

เอกสารแนบ4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

เอกสารแนบ5 อื่นๆ