การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)

ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป


(เพื่อใช้แทน “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1)” ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557)

 

Good-Corporate-Governance-th

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิผล

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

หลักปฏิบัติ 5 การส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

1. ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

2. ความขัดแย้งของผลประโยชน์

3. การเลี้ยงรับรอง การรับ หรือการให้ของขวัญ

4. การต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชั่น

5. การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

6. การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

7. ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย

จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

1. ความรับผิดชอบในหน้าที่

2. การดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท

3. การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

4. การวินิจฉัยข้อสงสัย

นักลงทุนสัมพันธ์