Application Formข้อมูลการสมัคร
วันที่สมัคร 17/01/2022
ตำแหน่งที่สมัคร 1. 2.
ทราบข่าวการสมัครจาก  
วันที่สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้  
ประวัติส่วนตัว
ชื่อ (ภาษาไทย) * : นามสกุล * :
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) * : นามสกุล * :
เพศ * :
ชาย   หญิง
วันเกิด * :
อายุ : ปี
สัญชาติ * : เชื้อชาติ * : ศาสนา * :
หมายเลขบัตร ประจำตัวประชาน * : วันที่ออกบัตร * :
วันที่หมดอายุ * :
น้ำหนัก * : กิโลกรัม
ส่วนสูง * : เซนติเมตร
ที่อยู่ปัจจุบัน
ที่อยู่ เลขที่ : ตรอก/ซอย :
  ถนน : ตำบล/แขวง :
  อำเภอ/เขต : จัวหวัด :
  รหัสไปรษณีย์ :
  โทรศัพท์บ้าน : โทรศัพท์เคลื่อนที่ :
  อีเมลล์:
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
 ที่เดียวกัน   คนละที่กัน 
ที่อยู่ เลขที่ : ตรอก/ซอย :
  ถนน : ตำบล/แขวง :
  อำเภอ/เขต : จัวหวัด :
  รหัสไปรษณีย์ :
สถานะภาพสมรส
 โสด   สมรส   หม้าย   หย่าร้าง 
สถานะภาพทางทหาร
 ผ่านการเกณฑ์เมื่อปี  
 จะเกณฑ์ในปี 
 ได้รับการยกเว้น เพราะ 
ประวัติครอบครัว
ชื่อ บิดา : นามสกุล : อายุ : ปี
อาชีพ : เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ มารดา : นามสกุล : อายุ : ปี
อาชีพ : เบอร์โทรศัพท์ :
ประวัตการศึกษา
ระดับการศึกษา สถานศึกษา ปีการศึกษา ( พ.ศ.) คณะ สาขาวิชา/วิชาเอก เกรดเฉลี่ย
จาก ถึง
ประวัตการทำงาน
ชื่อบริษัท ที่อยู่บริษัท ตำแหน่ง ระยะเวลา เงินเดือน เหตุผลที่ลาออก
จาก ถึง
ความสามารถพิเศษ
ภาษาต่างประเทศ ระบุว่า พอใช้ / ดี/ ดีมาก
พูด อ่าน เขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้เป็น
 
พิมพ์ดีด
ไทย (คำ/วินาที) อังกฤษ (คำ/วินาที)
 
กิจกรรม/กีฬา/งานอดิเรก
ความสามารถในการขับขี่
รถจักรยานยนต์ เลขที่ใบขับขี่
รถยนต์ เลขที่ใบขับขี่
การเดินทางไปต่างจังหวัด
ท่านยินดีที่จะเดินทางไปต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ เพื่อปฏิบัติงานและ ฝึกอบรมได้หรือไม่ ได้
ไม่ได้ เพราะ
ผลงานหรือเกียรติคุณ
1)  ชื่อผลงาน จากองค์กรหรือสถาบัน ราววัลที่ได้รับ ได้รับเมื่อ
ประวัติการฝึกอบรม
1)  หลักสูตร ระยะเวลา จัดโดย สถานที่
บุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
ชื่อ : นามสกุล * :
ความสัมพันธ์ : โทรศัพท์ :
สิ่งที่แนบมาด้วย
รูปถ่าย :
ใบแสดงผลการศึกษา/อื่นๆ :
CV/Resume :
 
ป้อนตัวเลขเหมือนด้านบน