ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท

:

บริษัท ทีพีซีเอส จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์

:

TPCS

กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดธุรกิจ

:

สินค้าอุตสาหกรรม /วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร

ธุรกิจหลัก

:

ผลิตและจำหน่ายผ้าไม่ทอ (non woven), สินค้าที่ทำจากผ้าไม่ทอ เช่น ชิ้นส่วนสำหรับใช้ในรถยนต์ ผ้าบุเพดานรถยนต์, ผ้าปูพื้นรถยนต์, ที่กรองอากาศ, หน้ากากอนามัย  และวัตถุดิบจากสิ่งทอที่ใช้ในอุตสาหกรรม และรวมถึงรับจ้างทำของ

วันที่ก่อตั้ง

:

7 กรกฎาคม 2519

วันที่เข้าจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์

:

21 กรกฎาคม 2530

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่

:

489 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่
เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย

โทรศัพท์ 02 294-0071
www.tpcsplc.com

ทุนจดทะเบียน

:

108,000,000.00 บาท

ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว

:

108,000,000.00 บาท

จำนวนหุ้นสามัญ

:

108,000,000 หุ้น สิทธิออกเสียง 1 หุ้น : 1 เสียง

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้

:

1.00 บาท ต่อหุ้น

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

:

อัตราการจ่ายปันผล หุ้นละ 0.25 บาท (หรือ 25% ของ ราคา Par) แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ และผลการดำเนินงาน ของบริษัทฯ เป็นหลัก

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

:

[email protected]

นักลงทุนสัมพันธ์