ข่าวบริษัท

 

วันที่เผยแพร่

เรื่อง

 PDF

09/11/2564

เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565new

06/05/2564

เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 ประจำปี 2564

pdf icon

06/05/2564

ภาพบรรยากาศการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 ประจำปี 2564

29/04/2564

แจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ชื่อย่อหลักทรัพย์ และตราของบริษัท

pdf icon

27/04/2564

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 ประจำปี 2564

pdf icon

26/03/2564

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

pdf icon

26/03/2564

ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 ในวันที่ 27 เมษายน 2564

05/01/2564

เผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

 pdf icon

05/01/2564

ภาพบรรยากาศการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

24/12/2563

แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

 pdf icon

02/12/2563

ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2563

10/11/2563

เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

 pdf icon

13/08/2563

เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 ประจำปี 2563

 pdf icon

13/08/2563

ภาพบรรยากาศการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45 ประจำปี 2563

04/08/2563

แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 ประจำปี 2563

 pdf icon

 03/07/2563

ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2563

02/06/2563

แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำนักงานใหญ่

 pdf icon

08/04/2563

แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 ประจําปี 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

 pdf icon

20/03/2563

แนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 pdf icon

20/03/2563

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

 pdf icon

20/03/2563

ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45 ในวันที่ 23 เมษายน 2563

11/11/2562

เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 pdf icon

18/06/2562

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 11 ปี 2562"

03/05/2562

เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 ประจำปี 2562 pdf icon

03/05/2562

ภาพบรรยากาศการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 ประจำปี 2562

23/04/2562

แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 ประจำปี 2562  pdf icon

22/03/2562

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น pdf icon

22/03/2562

ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 ในวันที่ 23 เมษายน 2562

12/11/2561

เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 pdf icon

11/06/2561

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 10 ปี 2561"

07/05/2561

เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 ประจำปี 2561  pdf icon

07/05/2561

ภาพบรรยากาศการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 ประจำปี 2561

24/04/2561

แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 ประจำปี 2561  pdf icon

18/04/2561

เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 (วาระที่ 7) pdf icon

23/03/2561

ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 ในวันที่ 24 เมษายน 2561

09/11/2560

เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 pdf icon

12/06/2560

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 9 ปี 2560"

05/05/2560

เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 ประจำปี 2560 pdf icon

05/05/2560

ภาพบรรยากาศการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 ประจำปี 2560

25/04/2560

แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 ประจำปี 2560 pdf icon

24/03/2560

ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 ในวันที่ 25 เมษายน 2560

09/11/2559

เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 pdf icon

08/06/2559

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 8 ปี 2559"

04/05/2559

เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 ประจำปี 2559 pdf icon

04/05/2559

ภาพบรรยากาศการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 ประจำปี 2559

26/04/2559

แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 ประจำปี 2559  pdf icon

25/03/2559

ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 ในวันที่ 26 เมษายน 2559

10/11/2558

เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการ ประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559  pdf icon
 22/10/2558  เผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2558  pdf icon

22/10/2558

ภาพบรรยากาศการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558

22/09/2558

ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558ในวันที่ 12 ตุลาคม 2558

05/08/2558

แก้ไขเพิ่มเติมรายการจำหน่ายทรัพย์สินและรายการที่เกี่ยวโยงกัน pdf icon

05/08/2558

การเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและรายการที่เกี่ยวโยงกัน, แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์, แต่งตั้ง IFA และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น pdf icon

08/06/2558

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 7 ปี 2558"

 11/05/2558

เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 ประจำปี 2558  pdf icon

29/04/2558

ภาพบรรยากาศการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40 ประจำปี 2558

28/04/2558

แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 ประจำปี 2558

pdf icon

27/03/2558

ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40 ในวันที่ 28 เมษายน 2558

 

07/11/2557

เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

pdf icon

02/06/2557

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 6 ปี 2557"

 

02/05/2557

เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 ประจำปี 2557

pdf icon

23/04/2557

ภาพบรรยากาศการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 ประจำปี 2557

 

21/03/2557

ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 ในวันที่ 22 เมษายน 2557

 

08/11/2556

เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557…

pdf icon

07/06/2556

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 5 ปี 2556"

 

30/04/2556

เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 ประจำปี 2556

pdf icon

25/04/2556

ภาพบรรยากาศการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 ประจำปี 2556

 

21/03/2556

ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 ในวันที่ 23 เมษายน 2556

 

09/11/2555

เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556…

pdf icon

15/06/2555

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 4"

 

04/05/2555

เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 ประจำปี 2555

pdf icon

25/04/2555

ภาพบรรยากาศการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 ประจำปี 2555

 

21/03/2555

ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 ในวันที่ 24 เมษายน 2555

 

 

นักลงทุนสัมพันธ์