การแจ้งเบาะแส / ร้องเรียน

บริษัทฯ กำหนดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย

สามารถแจ้งเบาะแส/ร้องเรียน ดังนี้

1. แจ้งเบาะแส/ร้องเรียน การกระทำทุจริตคอร์รัปชั่น การกระทำผิดกฎหมาย การให้สินบนหรือ

คอร์รัปชั่นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โปรดแจ้งมาที่ [email protected]

2. แจ้งเบาะแส/ร้องเรียนการกระทำผิดด้านการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณ และจริยธรรมธุรกิจ ของบริษัทฯ

โดยส่งมาที่ [email protected]