ภาพบรรยากาศการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการชมภาพการประชุมในรูปของสื่อวิดีทัศน์ บริษัทฯได้จัดให้มีการบันทึกภาพ

และพร้อมให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ โดยแจ้งความประสงค์ผ่านทาง

e-mail : investor@tpcorp.co.th

โปรดระบุชื่อ-สกุล, ที่อยู่, และเบอร์ติดต่อกลับ เพื่อดำเนินการจัดส่ง

Image from the Extraordinary Meeting of Shareholders No.1/2563

Image from the Extraordinary Meeting of Shareholders No.1/2563

Image from the Extraordinary Meeting of Shareholders No.1/2563

Image from the Extraordinary Meeting of Shareholders No.1/2563

Image from the Extraordinary Meeting of Shareholders No.1/2563