จนท.จัดซื้อ

 ตำแหน่ง จนท.จัดซื้อ
 คุณสมบัติ วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาวิศวกรรมสิ่งทอ/เคมีสิ่งทอ/วิทยาศาสตร์สิ่งทอ
  
คุณสมบัติพิเศษ 1. มีทักษะการประสานงาน การเจรจาต่อรอง และการติดตามงานดี       
2. มีความละเอียด รอบครอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
3. มีพื้นฐานเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพ/ISO 9001 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีพื้นฐานการใช้งานระบบ SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  
 ลักษณะงาน 1. ติดต่อผู้ขาย( Supplier )ทั้งรายเดิมและรายใหม่ ทั้งด้านการซื้อและการพัฒนาสินค้า
2. เจรจาต่อรอง/ตรวจสอบคุมเอกสารให้เป็นตามเงื่อนไขและข้อตกลงในการซื้อกับผู้ขาย
3. รับใบขอสั่งซื้อ(P/R)จากหน่วยงานผู้ขอสั่งซื้อ
4. ตรวจรายชื่อผู้ขาย(AVL) จัดทำใบสั่งซื้อ (PO.)ทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ
5. ตรวจสอบสัญญาหรือเงื่อนไขข้อตกลงระหว่างผู้ขาย(Supplier)
6. จัดส่งใบสั่งซื้อ(P/O)
7. กำหนด/บันทึกการส่งมอบสินค้า
8. แจ้งกำหนดส่งมอบสินค้ากับผู้ขอสั่งซื้อ และตรวจสอบสินค้า
9. บันทึก/จัดเก็บเอกสารระบบการจัดซื้อ(P/R,P/O)
10. จัดทำรายงานตามระบบคุณภาพ (ISO)
11. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย