พิธีเปิด บริษัท Dynic Textile Prestige (DTP) ที่ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558

DTP-2558001

DTP-2558002

DTP-2558003